ЮРИЙ ШУМОВСКИЙ - СВЯЩЕННИК, ЭТНОГРАФ, АРХЕОЛОГ: ПРОСОПОГРАФИЧНИЙ АСПЕКТ

Авторы

  • Валентина Яремчук Институт народоведения НАН Украины г. Львов http://orcid.org/

DOI:

https://doi.org/10.30889/2523-4692.2019-09-02-024

Ключевые слова:

Юрій Шумовський, археологія, етнографія, палеомастодонт, вишивка, Волинь, Регіональний повітовий музей у м. Дубному, Обласний музей у м. Рівному, Інституті давньої людини ім. Принца Монако в Парижі, Французький інституту Чорної Африки в Парижі, Національн

Аннотация

Непересічною постаттю серед українських археологів є Юрій Шумовський. Все своє життя він поєднував працю священика із захопленням археологією, що стало прецедентом у світовій науковій практиці. Наукове осмислення історичного феномену — поєднання Юрієм Шум

Metrics

Загрузка метрик ...

Библиографические ссылки

Державний архів Рівненської області. Шумовський Юрій Федорович учитель гімназії в Рівному. Ф. Р 33. Оп. 2. Спр. 171. Арк. 1–31.

Фонди Державного культурного заповідника м. Дубно. Delegacja PANSTWOWE MUZEUM ARCHEOLOGICZNE № 390 ІХ/35. КН. 6531/Д-3818. Арк. 1.

Фонди Державного культурного заповідника м. Дубно. Delegacja PANSTWOWE MUZEUM ARCHEOLOGICZNE № 274 ІХ/37. КН. 6531/Д-3813. Арк. 6.

Фонди Державного культурного заповідника м. Дубно. Запрошення Дирекції Університету Українознавства. КН 6531/Д 3813. Арк. 1–154.

З українського культурного життя у Варшаві. Варшава. 1944. 16 лютого.

Кобринський Р. Доповідь професора Юрія Шумовського. Свобода. Джерсі-cіті, 1952. 1 квітня.

Пшеничний Ю. Докопатися до коріння віків: історія археологічних досліджень на Дубенщині. Погорина: літ.-краєзн. журн. Рівненщини. Рівне, 2009. Вип. 10–11. С. 334–340.

Цінне доповнення до етнографічної колекції музею. Свобода. Джерсі Сіті, 1981. Ч. 186. С. 3.

Шумовський Ю. В охороні мистецтва і пам’яток Волині. Волинь. Рівне, 1941. 1 вересня. С. 2.

Шумовський Ю. Зруйноване гніздо, чи історія однієї священицької родини на Волині. США; Саванна, 1994. Т. 1. Ч. 2.

Шумовський Ю. Під гарячим сонцем Африки. Вінніпег, 1956. 171 с.

Шумовський Ю. По слідах давноминулого Африки. США; Нью-Йорк, 1989. 789 с.

Шумовський Ю. По слідах давноминулого Африки. США, Саванна, 1993. Т. 3.

Шумовський Ю. Придорожні святині в Україні. Волинь. Рівне, 1941. 1 вересня. С. 3.

Шумовський Ю. Початки богопочитання. Українське православне слово. Нью-Йорк, 1981. Ч. 10. С. 9–13.

References:

Derzhavnyj arxiv Rivnenskoyi oblasti. – F. R. 33. – Op. 2. – Spr. 171. – Ark. 1 31. Shumovskyi Yurii Fedorovych uchytel himnazii v Rivnomu [in Ukrainian].

Fondy Derzhavnoho kulturnoho zapovidnyka m. Dubno. Delegacja PANSTWOWE MUZEUM ARCHEOLOGICZNE № 390 ІХ/35. КN.6531/D-3813. Аrc. 1. [in Poland].

Fondy Derzhavnoho kulturnoho zapovidnyka m. Dubno. Delegacja PANSTWOWE MUZEUM ARCHEOLOGICZNE № 274 ІХ/37. КN.6531/D-3813. Аrc. 6. [in Poland].

Fondy Derzhavnoho kulturnoho zapovidnyka m. Dubno. Zaproshennia Dyrektsii Universytetu Ukrainoznavstva. КN.6531/D-3813. Аrc. 1 154. [in Ukrainian].

Z ukrainskoho kulturnoho zhyttia u Varshavi (1944, 16 liutoho). Varshava [in Ukrainian].

Kobrynskyi, R.(1952, 1 kvitnia) Dopovid profesora Yuriia Shumovskoho. Svoboda. Dzhersi-Siti [in Ukrainian].

Pshenychnyi, Yu. (2009) Dokopatysia do korinnia vikiv: istoriia arkheolohichnykh doslidzhen na Dubenshchyni. Pohoryna: lit.-kraiezn. zhurn. Rivnenshchyny. Vol. 10—11. Rivne, p.p. 334—340 [in Ukrainian].

Tsinne dopovnennia do etnohrafichnoi kolektsii muzeiu (1981). Svoboda. Vol. 186. p. 3. Dzhersi Siti, p. 3 [in Ukrainian].

Shumovskyi, Yu. (1941, 1veresnia). V okhoroni mystetstva i pamiatok Volyni. Volyn. Rivne, p. 2 [in Ukrainian].

Shumovskyi, Yu. (1994) Zruinovane hnizdo, chy istoriia odniiei sviashchenytskoi rodyny na Volyni. Vol. 1. Savanna [in Ukrainian].

Shumovskyi, Yu. (1956). Pid hariachym sontsem Afryky. Vinnipeh, 171 p.p. [in Ukrainian].

Shumovskyi, Yu. (1989). Po slidakh davnomynuloho Afryky. New York, 789 pp. [in Ukrainian].

Shumovskyi, Yu. (1993). Po slidakh davnomynuloho Afryky. Vol. 3. New York [in Ukrainian].

Shumovskyi, Yu. (1941, 1 veresnia). Prydorozhni sviatyni v Ukraini. Volyn. Rivne, p. 3. [in Ukrainian].

Shumovskyi, Yu. (1981) Pochatky bohopochytannia. Ukrainske pravoslavne slovo. Vol. 10. New-York, p.p. 9–13 [in Ukrainian].

Опубликован

2019-10-17

Как цитировать

Яремчук, В. (2019). ЮРИЙ ШУМОВСКИЙ - СВЯЩЕННИК, ЭТНОГРАФ, АРХЕОЛОГ: ПРОСОПОГРАФИЧНИЙ АСПЕКТ. Modern Scientific Researches, 2(09-02), 88–97. https://doi.org/10.30889/2523-4692.2019-09-02-024

Выпуск

Раздел

Статьи