МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УКРАИНСКОМ: РЕАЛИИ И ВЕКТОРЫ УЛУЧШЕНИЯ

Авторы

DOI:

https://doi.org/10.30889/2523-4692.2019-09-02-018

Ключевые слова:

0

Аннотация

0

Metrics

Загрузка метрик ...

Библиографические ссылки

Береславська, О. І. Девальвація гривні та спричинені нею виклики для України / О. І. Береславська // Вісник Національного банку України. – 2015.– №2. – С. 26-33.

Берегуля А.Я. Довгострокові та короткострокові ощадні мотиви населення / А.Я. Берегуля // Науковий вісник – Одеський державний економічний університет. Всеукраїнська асоціація молодих науковців. – 2006. – №10 (30). – С.104-114.

Вдовиченко А.М. Визначення детермінантів заощаджень та споживання населення України на основі емпіричного дослідження / А.М. Вдовиченко // Економіка України. – 2009. – № 9 (574). – С. 40–52

Корнилюк, Р. Аналітичний огляд банків України [Електронний ресурс] / Р. Корнилюк. – Режим доступу: httр://bаnkоgrаfо.соm/

Науменкова, С. В. Підвищення доступності фінансових послуг: актуальні питання регуляторної практики / С. В. Науменкова // Фінанси України. – 2013. – №10. – С. 20-33.

Николишин, В.В., Доній, Н.Є. Орієнтири для фінансової системи України в координатах філософії “substainable development”» / В.В. Николишин, Н.Є. Доній // Вісник Академії праці, соціальних відносин і туризму. – 2018. – Вип.№ 4. – С.23-30.

Носова, Є. А. Заощадження домогосподарств як джерело інвестиційних ресурсів в Україні / Є. А. Носова // Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Серія: Економіка. – 2015. – №2 (167). – С. 73-80.

Петренко Я.В. Роль и место мотивов сберегательной деятельности домохозяйств в развитии процессов инвестирования в транзитивной экономике / Я.В. Петренко // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. – 2006. – Т. 3, Випуск 211. – С. 649-657.

Державна служба статистики України. – Режим доступу: httр://www.ukrstat.gov.ua

References:

Bereslavska, O. I.(2015). Devalvaciya gryvni ta sprychyneni neyu vyklyky dlya Ukrayiny [ Visnyk Nacionalnogo banku Ukrayiny].issue 2, pp. 26-33.

Beregulya A.Ya. (2006). Dovgostrokovi ta korotkostrokovi oshhadni motyvy naselennya [Naukovyj visnyk – Odeskyj derzhavnyj ekonomichnyj universytet. Vseukrayinska asociaciya molodyx naukovciv], issue 10(30), pp.104-114.

Vdovychenko A.M. (2009). Vyznachennya determinantiv zaoshhadzhen ta spozhyvannya naselennya Ukrayiny na osnovi empirychnogo doslidzhennya [Ekonomika Ukrayiny], issue 9(574), pp. 40–52

Kornylyuk R. Anality`chny`j oglyad bankiv Ukrayiny` [Elektronny`j resurs] Rezhy`m dostupu: httr://bankografo.som/

Naumenkova, S. V.(2013) Pidvyshhennya dostupnosti finansovyx poslug: aktualni pytannya regulyatornoyi praktyky [Finansy Ukrayiny] ], issue 10, pp. 20-33.

Nykolyshyn V.V., Donij N.Ye. (2018) Oriyentyry dlya finansovoyi systemy Ukrayiny v koordynatax filosofiyi “substainable development”» [Visnyk Akademiyi praci, socialnyx vidnosyn i turyzmu], issue 4, pp..23-30

Nosova, Ye. A.(2015) Zaoshhadzhennya domogospodarstv yak dzherelo investycijnyx resursiv v Ukrayini [Visnyk Kyyivskogo nacionalnogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Seriya: Ekonomika], issue 2(167), pp. 73-80.

Petrenko Ya.V.(2006) Rol y mesto motyvov sberegatelnoj deyatelnosty domoxozyajstv v razvytyy processov ynvestyrovanyya v tranzytyvnoj эkonomy`ke [Ekonomika: problemy teoriyi ta praktyky. Zbirnyk naukovyx pracz], issue 211, pp. 649-657

Derzhavna sluzhba staty`sty`ky` Ukrayiny`. - Rezhy`m dostupu: httr://www.ukrstat.gov.ua

Опубликован

2019-10-17

Как цитировать

Доний, Н., Кравчук, А., & Гончаренко, О. (2019). МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УКРАИНСКОМ: РЕАЛИИ И ВЕКТОРЫ УЛУЧШЕНИЯ. Modern Scientific Researches, 2(09-02), 30–38. https://doi.org/10.30889/2523-4692.2019-09-02-018

Выпуск

Раздел

Статьи