ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И КАЧЕСТВО МЯСА ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ ПРИ СКАРМЛИВАНИИ КОРМОВОЙ ПОДКИСЛИТЕЛЯ

Авторы

DOI:

https://doi.org/10.30889/2523-4692.2019-09-01-009

Ключевые слова:

підкислювач, курчата-бройлери, комбікорм, якість м'яса.

Аннотация

Метою досліду було вивчення дії кормового підкислювача «Кормоцид» на якість м’яса курчат-бройлерів кросу Кобб-500.За використання підкислювача «Кормоцид» у курчат-бройлерів кросу Кобб - 500 підвищилася жива маса на 9,5 % (Р≤ 0,001), порівняно з контроль

Metrics

Загрузка метрик ...

Библиографические ссылки

Ібатуллін І. І., Жукорський О. М., Бащенко М. І., та ін. Методологія та організація наукових досліджень у тваринництві. Київ. Аграр. наука, 2017.

с.

Пигарев Н. В., Бондарев Э.И., Раецкий А.В. Практикум по птицеводству: учебное пособие для студ. с.-х. вузов по спец. "Зоотехния". М.: Колос, 1981.

с.

Плохинский Н А. Руководство по биометрии для зоотехников. М.: Колос. 1969. 256 с.

Скоромна О. І. Вознюк О.І, Подолян Ю. М. Амінокислотний склад м’яса курчат-бройлерів за використання пробіотика. Zbior raportov naukowych «Perspektywy rozwoju nauki». WARSZAWA. 2013. С. 19-24.

Царук Л.Л., Бережнюк Н.А., Чорнолата Л.П. Баланс мінеральних речовин у організмі курчат-бройлерів. Аграрна наука та харчові технології. 2017, Випуск 2. С. 111-117.

Чудак Р. А., Подолян Ю. М. Ефективність використання пробіотичної добавки у годівлі сільськогосподарської птиці: Монографія. Вінниця:. РВВ ВНАУ, 2015. 156с.

References

Ibatullin, I.I., Zhukorskyi, O. M., Baschenko, M.I., et.al. (2017). Metodolohіia ta orhanіzatsіia naukovykh doslіdzhen u tvarynnytstvі [Methodology and organization of scientific research in animal husbandry]. Kyiv: Ahrarna nauka [in Ukrainian].

Pigarev, N.V., Bondarev, E.I., Raetskiy, A.V. (1981). Praktikum po ptitsevodstvu: uchebnoe posobie dlya stud. s.-h. vuzov po spets. "Zootehniya" [Poultry Workshop: A tutorial for students of agricultural high schools, specialty Animal Science.]. M.: Kolos. [in Russian].

Plohinskiy, N A. (1969). Rukovodstvo po biometrii dlya zootehnikov [Biometrics Guide for livestock breeders]. M.: Kolos. [in Russian].

Skoromna, O.I. Vozniuk, O.I., Podolian, Yu.M. (2013). Amіnokyslotnyi sklad miasa kurchat-broilerіv za vykorystannia probіotyka [Amino acid composition of broiler chicken meat for the use of probiotic]. Zbior raportov naukowych «Perspektywy rozwoju nauki». WARSZAWA, 19-24 [in Ukrainian].

Tsaruk, L.L., Berezhniuk, N.A., Chornolata, L.P. (2017) Balans mіneralnykh rechovyn u orhanіzmі kurchat-broilerіv [Balance of mineral substances in the body of broiler chickens]. Ahrarna nauka ta kharchovі tekhnolohіi [Agrarian science and food technologies]. 2, 111-117 [in Ukrainian].

Chudak, R. A., Podolian, Yu. M. (2015) Efektyvnіst vykorystannia probіotychnoi dobavky u hodіvlі sіlskohospodarskoi ptytsі [Efficiency of probiotic additive usage for poultry feeding]: Vіnnytsia: VNAU [in Ukrainian].

Опубликован

2019-10-17

Как цитировать

Побережец, Ю. (2019). ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И КАЧЕСТВО МЯСА ЦЫПЛЯТ-БРОЙЛЕРОВ ПРИ СКАРМЛИВАНИИ КОРМОВОЙ ПОДКИСЛИТЕЛЯ. Modern Scientific Researches, 1(09-01), 64–70. https://doi.org/10.30889/2523-4692.2019-09-01-009

Выпуск

Раздел

Статьи