ОСОБЕННОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО МЫШЛЕНИЯ ОСИПА ТУРЯНСКОГО: ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Авторы

  • Елена Скиданчук Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника http://orcid.org/

DOI:

https://doi.org/10.30889/2523-4692.2018-08-02-046

Ключевые слова:

Ключові слова: творчість, батьківщина, Осип Турянський, письменник, митець.

Аннотация

Анотація. У статті досліджуються особливості художнього мислення Осипа Турянського, характерні риси творчої манери та мистецьких світоглядів. Творча діяльність Осипа Турянського гідна уваги та подиву, тому стаття присвячена особливостям художнього мисленн

Metrics

Загрузка метрик ...

Библиографические ссылки

Багрій М. Стильові особливості творчості Ігоря Костецького: Монографія - Івано-Франківськ: НАІР, 2014. 188с.

Мовчан Р. Осип Турянський // Українська мова й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах : науковометодичний та літературно-мистецький журнал / МОНУ ; вид. «Педагогічна преса». Київ, 2011. № 6 (105). С. 63–74

Нестелєєв М. Поза межами й у межах: Осип Турянський і його найвідоміший твір // Дивослово : українська мова й література в навчальних закладах : щомісячний науково-методичний журнал / М-во освіти і науки, молоді та спорту України ; ТОВ «Ред. журн. «Дивослово». Київ, 2012. № 11 (668). С. 50–56.

Семиліточка : Українські народні казки у записах та публ. письменників ХІХ – початку ХХ століття : Для мол. та середн. шк. віку / Упоряд., передм. і приміт. Л. Ф. Дунаєвської. К. : Веселка, 1990. 319 с.

Турянський О. В. Поза межами болю : Повість-поема ; Син землі : Роман ; Оповідання / О.В. Турянський / Вступ. слово Р. Федоріва ; Упорял., передм. та підготовка текстів С. Пінчука. К. : Дніпро, 1989. 335 с.

References:

Bagrіy M. (2014). Stylʹovi osoblyvosti tvorchosti Ihorya Kostetsʹkoho: Monohrafiya [Style features of Igor Kostecki's works: Monograph] - Ivano-Frankivsk: NAIR. 188p.

Movchan R. (2011). Osyp Turyansʹkyy [Osyp Turyansky] // Ukrainian language and literature in secondary schools, gymnasia, lyceums and colleges: [scientific and methodological and literary-artistic journal] / MONU; kind. "Pedagogical Press". Kyiv. No. 6 (105). 63-74р.

Nesteleev M. (2012). Poza mezhamy y u mezhakh: Osyp Turyansʹkyy i yoho nayvidomishyy tvir [Outside the boundaries and within: Osyp Turyansky and his most famous work] // Divo-words: Ukrainian language and literature in educational institutions: monthly scientific-methodical journal / Ministry of Education and Science, Youth and Sports of Ukraine; LLC «Ed. journ "Divoslove". Kyiv. No. 11 (668). P. 50-56.

Semilitochka (1990). : Semylitochka : Ukrayinsʹki narodni kazky u zapysakh ta publ. pysʹmennykiv KHIKH – pochatku KHKH stolittya [Ukrainian folk tales in the records and public places]. Writers of the XIX - early XX centuries: For the mos. and average shock age / order, front. and notes. L. F. Dunaevskaya. K.: Rainbow. 319 p.

Turyansky O. V. (1989). Poza mezhamy bolyu : Povistʹ-poema ; Syn zemli : Roman ; Opovidannya [Outside of pain: Tale-poem; Son of the earth: Roman; Stories] / O.V. Turyansky / Introduction. the word R. Fedoriv; Stuffed., The front. and the preparation of the texts of S. Pinchuk. K .: Dnipro. 335 p.

Опубликован

2019-06-30

Как цитировать

Скиданчук, Е. (2019). ОСОБЕННОСТИ ХУДОЖЕСТВЕННОГО МЫШЛЕНИЯ ОСИПА ТУРЯНСКОГО: ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ. Modern Scientific Researches, 2(08-02), 81–86. https://doi.org/10.30889/2523-4692.2018-08-02-046

Выпуск

Раздел

Статьи