КОРРЕКЦИОННАЯ РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В СПЕЦИАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Авторы

  • Людмила Спивак Донбасский государственный педагогический университет http://orcid.org/0000-0003-0642-3330

DOI:

https://doi.org/10.30889/2523-4692.2018-08-02-002

Ключевые слова:

фізичне виховання, моторика, руховий розвиток, корекційно-розвивальна дія, учні з обмеженими можливостями.

Аннотация

Стаття присвячена розкриттю питання ролі фізичного виховання для розвитку дітей з обмеженими можливостями. Підкреслено сутність оновлюючого впливу фізичних вправ на рухові розлади, що виникли внаслідок поразки центральної нервової системи. Зроблено акцент

Metrics

Загрузка метрик ...

Библиографические ссылки

Бондар В. І. Актуальні проблеми розвитку освіти дітей з обмеженнями життєдіяльності: шлях від інституалізації до інтеграції / В. І. Бондар, В. М. Синьов // Збірник наукових праць Кам’янець-Поділ. нац.. ун-ту ім.. Івана Огієнка Сер. Соціально-педагогічна / за ред.. : О. В. Гаврилова, В.І. Співака. – Кам’янець-Подільский : Аксіома, 2009.- Вип.XII. С. 8 – 14.

Глоба О.П. Теорія і практика соціалізації осіб з порушеннями опорно-рухового апарату в умовах регіонального реабілітаційного середовища : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра. пед. наук : спец. 13.00.03 «Корекційна педагогіка» / О.П. Глоба. – К., 2013. – 40 с.

Синьов В. М. Психологія розумово відсталої дитини : підруч. / В. М. Синьов, М. П. Матвеєва, О. П. Хохліна. – К. : Знання, 2008. – 359 с.

Татьянчикова І. В. Соціалізація дітей з порушеннями інтелектуального розвитку: монографія / І. В. Татьянчикова.- Слов’янськ: Вид-во Б. І. Моторіна. 2014. – 381 с.

Шиян Б. М. Теорія і методика фізичного виховання школярів. Частина І. Тернопіль: Навчальна книга. – Богдан, 2008. – 272 с.

References:

Bondar V. I. Aktual`ni problemy` rozvy`tku osvity` ditej z obmezhennyamy` zhy`ttyediyal`nosti: shlyax vid insty`tualizaciyi do integraciyi [Actual problems of development of education of children with limitation of vital functions: the path from institutionalization to integration] / V. I. Bondar, V. M. Sy`n`ov // Zbirny`k naukovy`x pracz` Kam'yanecz`-Podil. nacz.. un-tu im.. Ivana Ogiyenka Ser. Social`no-pedagogichna / za red.. : O. V. Gavry`lova, V.I. Spivaka. – Kam'yanecz`-Podil`sky`j : Aksioma, 2009.- Vy`p.XII. S. 8 – 14.

Globa O.P. Teoriya i prakty`ka socializaciyi osib z porushennyamy` oporno-ruxovogo aparatu v umovax regional`nogo reabilitacijnogo seredovy`shha [The theory and practice of socialization of persons with disorders of the locomotor apparatus in the conditions of a regional rehabilitation environment]: avtoref. dy`s.. na zdobuttya nauk. stupenya d-ra. ped. nauk : specz. 13.00.03 «Korekcijna pedagogika» / O.P. Globa. – K., 2013. – 40 s.

Sy`n`ov V. M. Psy`xologiya rozumovo vidstaloyi dy`ty`ny` : pidruch. [

Psychology of a mentally retarded child] / V. M. Sy`n`ov, M. P. Matveyeva, O. P. Xoxlina. – K. : Znannya, 2008. – 359 s.

Tat`yanchy`kova I. V. Socializaciya ditej z porushennyamy` intelektual`nogo rozuy`tku: monografiya [Socialization of children with intellectual disabilities] / I. V. Tat`yanchy`kova.- Slov'yans`k: Vy`d-vo B. I. Motorina. 2014. – 381 s.

Shy`yan B. M. Teoriya i metody`ka fizy`chnogo vy`xovannya shkolyariv. [Theory and method of physical education of schoolchildren] Chasty`na I. Ternopil`: Navchal`na kny`ga. – Bogdan, 2008. – 272 s.

Опубликован

2019-06-30

Как цитировать

Спивак, Л. (2019). КОРРЕКЦИОННАЯ РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ В СПЕЦИАЛЬНОЙ ШКОЛЕ. Modern Scientific Researches, 2(08-02), 37–41. https://doi.org/10.30889/2523-4692.2018-08-02-002

Выпуск

Раздел

Статьи