ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ ГОРОДА

Авторы

  • Юлия Идак Национальный университет «Львовская политехника» http://orcid.org/0000-0002-1123-5759

DOI:

https://doi.org/10.30889/2523-4692.2018-08-01-010

Ключевые слова:

матеріальна структура міста, ознаки, цілісність, структурність, ієрархічність.

Аннотация

В роботі розглянуто сутнісні ознаки та проаналізовано особливості формування матеріальної структури міста. Матеріальна структура міста є первинною характеристикою об’єктивної реальності міста, складається із множини частин або форм, що знаходяться у взаєм

Metrics

Загрузка метрик ...

Библиографические ссылки

Кримський С. Наука / С. Кримський // Філософський енциклопедичний словник / В. І. Шинкарук (голова редколегії) та ін.; Л. В. Озадовська, Н. П. Поліщук (наукові редактори); І. О. Покаржевська (художнє оформлення). – Київ: Абрис, 2002. – 742 с.

Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності». [Електронний ресурс]: Режим доступу - https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17. Останній вхід: 11.05.2019.

Структура. Словник іншомовних слів; за ред. О.С. Мельничука. – К.: Голов. ред. УРЕ АН УРСР, 1974. – 775 с.

Структура. Словник української мови. В 11 т. – Київ: Наукова думка, 1970-1980. [Електронний ресурс]: Режим доступу - http://sum.in.ua/s/struktura. Останній вхід: 11.05.2019.

Кустовська О. В. Методологія системного підходу та наукових досліджень: Курс лекцій / О. В. Кустовська // Тернопіль: Економічна думка, 2005. – 124 с.

Дудник І. М. Вступ до загальної теорії систем [Електронний ресурс] /. І. М. Дудник. – Режим доступу: http://infp.pp.ua/wp-content/uploads/2010/09. /wdzts919.pdf. Останній вхід: 11.05.2019.

Цофнас А.Ю. Теория систем и теория познания: Монография / А. Ю. Цофнас // О.: Астропринт, 1999. – 308 с. http://www.philosof.onu.edu.ua/elb/tsofnas/22.pdf. Останній вхід: 11.05.2019.

Важинський С.Е. Методика та організація наукових досліджень: Навч. посіб. / С. Е. Важинський, Т І. Щербак. – Суми: СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2016. – 260 с.

Дьомін М.М. Містобудівний кадастр. Структурування і класифікація явищ та об’єктів містобудування / О.І.Сингаївська, Дьомін М. М. // Досвід та перспективи розвитку міст України. Проблеми реконструкції в теорії та практиці містобудування: збірник наукових праць. – Вип. 27 / Відповідальний редактор Ю.М. Палеха. – К.: ДП УДНДІПМ «ДІПРОМІСТО» імені Ю.М. Білоконя, 2014. – 216 с. – С. 12-24.

Ідак Ю. В. Композиційні аспекти формування фронту квартальної забудови Львова (кінця ХVIII — початку ХХ століть) [Текст]: [монографія] / Юлія Ідак. – Л.: Растр-7, 2011. – 208 с.: рис. – (Праці / Укр. центр іст. містознавства; вип. 7). – Текст частково англ.

Аверьянов А. Н. Системное познание мира: Методологические проблемы. – М.: Политиздат, 1985. – 263 с.

Ідак Ю. В. Композиція міста / Ю. В. Ідак, Г. Є. Кознарська, С. В. Ганець // Містобудівне проектування. Частина І: Місто як об’єкт проектування: Навч. Посібник. За ред. Г. П. Петришин, Б. С. Посацького, Ю. В. Ідак. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016, 328 с.

Ілюстративний матеріал:

Рис. 2 а. Rio Madrid, Madrid. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ademloos.be/nieuws/6-freeway-removals-changed-their-cities-forever

Рис. 3 б. Neoclassicismo e Romanticismo. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.liceotrebisacce.com/service/wp-content/uploads/2012/09/neoclassicismo-e-romanticismo.pdf

References:

Krymskyy S. (2002). Nauka [Science], Entsyklopedychnyy filosofskyy slovnyk [Encyclopedic Dictionary of Philosophy]. Ed. Shynkaruk V.I., Skovoroda Institute of Philosophy of National Academy of Sciences of Ukraine, Kyiv, Abrys, 742 p. [In Ukrainian].

Zakon Ukrainy “Pro rehuliuvannia mistobudivnoi diialnosti» [The Law of Ukraine “On regulation of urban development”]. [Electronic resource]. Mode of Access: http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/ 3038-17 [in Ukrainian]. Last entrance: 11.05.2019

Structure (1974). Slovnyk inshomovnyh sliv [Dictionary of foreign words], Kyiv, The Main Editorial Board of the URE Academy of Sciences of the Ukrainian SSR [In Ukrainian].

Dictionary of the Ukrainian language. In 11 vols. Kyiv, Scientific Thought, 1970-1980. [Electronic resource]. Mode of Access: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3038-17. Last entrance: 11.05.2019

Kustovskaya O. V. (2005). Metodolohiya systemnoho pidhodu ta naukovyh doslidzhen: Kurs lekcii [Methodology of the system approach and scientific research: a course of lectures], Ternopil, Economic Thought, 124 p. [in Ukrainian].

Dudnyk I. M. Vstup do zahal'noi teorii system [Introduction to general systems theory]. Kyiv, Kondor, 2009, 205 p. [in Ukrainian].

Tsofnas, A. Yu. (1999), Teoriya sistem i teoriya poznaniya [The theory of systems and the theory of knowledge], Odessa, AstroPrint, 308 p. [in Ukrainian].

Vazhinsky S. E., Shcherbak T.I. (2016). Metodyka ta orhanizatsiya naukovyh doslidzhen: Navch. posib. [Methodology and organization of scientific research Teaching. Manual], Sumy, Sumy MPU named after AS Makarenko, 260 p. [in Ukrainian].

Dyomin M. M., Synhayivska O. I. (2014). Mistobudivnyy kadastr. Strukturuvannya I klasyfikatsiya yavysch ta ob'yektiv mistobuduvannya [Town Planning Cadastre. Structuring and classification of phenomena and objects of city-planning]. Experience and prospects of development of Ukrainian cities. Problems of reconstruction in the theory and practice of urban planning: a collection of scientific works, Kyiv, DP UDNIPPM "DIPROMISTO" named after Y.M. Belokon, issue 27, pp. 12-24. [in Ukrainian].

Idak Y. (2011). Kompozytsiyni aspekty formuvannya frontu kvartalnoyi zabudovy Lvova (kintsya ХVIII – pochatku XX stolit) [Composite aspects of city development front quarterly (end of XVIII - XX centuries)], Raster-7, 208 p.

Averyanov A.N. (1985). Systemnoe poznaniie mira: Metodolohycheskye problemy [Systemic Cognition of the World: Methodological problems], Politizdat, 263 p.

Idak Y., Koznarska H., Hanets S. (2016). Komposycya mista, Mistobudivne proektuvannya. Chastyna I.: Misto yak obyekt proektuvannya [The composition of the city. Urban design. Part I: The City as designing object], Lviv, Lviv Polytechnic Publishing House, 328 p. [In Ukrainian].

Опубликован

2019-06-30

Как цитировать

Идак, Ю. (2019). ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ МАТЕРИАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ ГОРОДА. Modern Scientific Researches, 1(08-01), 59–67. https://doi.org/10.30889/2523-4692.2018-08-01-010

Выпуск

Раздел

Статьи