ВЛИЯНИЕ ОТРАСЛИ РИСОВОДСТВА НА ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ РЕКРЕАЦИОННОЙ ЗОНЫ ПРИЧЕРНОМОРЬЯ: ДРЕНАЖНО-СБРОСНЫЕ СТОКИ РИСОВОЙ СИСТЕМЫ

Авторы

DOI:

https://doi.org/10.30889/2523-4692.2019-07-01-022

Ключевые слова:

поливна вода; змішана поливна вода; мінералізація води; охорона навколишнього природнього середовища

Аннотация

В роботі розглянуто вплив застосування дренажно-скидних стоків рисової системи. Скиди таких вод у заливи рекреаційної зони Причорномор’я погіршують навколишнє природне середовище, умови відпочинку людей.

Metrics

Загрузка метрик ...

Библиографические ссылки

Визначення вмісту рухомих форм важких металів (Сo, Сu, Сd, Ni, Pb, Zn, Mn, Fe) у ґрунті в 1н HCl на атомно-абсорбційному спектрофотометрі. Методи аналізів ґрунтів і рослин. Харків : ННЦ ІГА, 1991. С. 175–192.

Рисові зрошувальні системи: використання дренажно-скидних вод / Дудченко В. В. [та ін.]. Херсон: ФОП Грінь Д. С., 2016. 212 с.

Технологія нормованого водокористування при вирощуванні рису з врахуванням вимог ресурсо- та природозбереження в господарствах України / Дудченко В. В. [та ін.]. –Херсон: Колос, 2009. 103 с.

Якість природної води для зрошення. Агрономічні критерії: ДСТУ 273094. [Чинний від 1995-07-01]. Київ: Держст. України, 1994. 21 с.

Ушкаренко В. О., Найдьонова В.О., Лазер П. Н.. Наукові дослідження в агрономії: навчальний посібник. Херсон: Грінь Д. С., 2016. 314 с.

Морозов В. В., Дудченко К. В., Корнбергер В. Г. Використання дренажно-скидних вод рисових зрошувальних систем. Роль меліорації та водного господарства у забезпеченні сталого розвитку землеробства: матер. Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 22 березн. 2012 р. Київ, 2012. С. 81–83.

Вожегова Р. А., Олійник О. І. Методичні рекомендації з технології вирощування рису в умовах півдня України. Херсон: ІЗЗ, 2012. 16 с.

Приймак В.В., Щириця С.О. Екологіна оцінка рисової зрошуваної системи рекреаційної зони Причорномор’я. Уральский научный вестник, 11, 2, С.64-65.

Lavrenko S.O., UshkarenkoV.O., Dementieva O.I., Lavrenko N.M., Pryimak V.V., Shepel AV, Siletska OV. Environmental Assessment of Rice Grains (Oryza sativa L.) Depending on Cultivars and Quality of Irrigation Water. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences (RJPBCS). January – February, 2019, Vol. 10(1): 846- 854.

UshkarenkoV.O., Dementieva O.I., Pryimak V.V., Lavrenko S.O., Lavrenko N.M., Shepel A.V., Siletska O.V. Rice (Oryza sativa L.) Yields Depending on Cultivars and Quality of Irrigation Water. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences (RJPBCS). September–October, 2018, Vol. 9(5): 1772- 1777.

References:

Viznachennja vmіstu ruhomih form vazhkih metalіv (So, Su, Sd, Ni, Pb, Zn, Mn, Fe) u ґruntі v 1n HCl na atomno-absorbcіjnomu spektrofotometrі. Metodi analіzіv ґruntіv і roslin. Harkіv : NNC ІGA, 1991. S. 175–192. (in Ukrainian).

Risovі zroshuval'nі sistemi: vikoristannja drenazhno-skidnih vod / Dudchenko V. V. [ta іn.]. Herson: FOP Grіn' D. S., 2016. 212 s. (in Ukrainian).

Tehnologіja normovanogo vodokoristuvannja pri viroshhuvannі risu z vrahuvannjam vimog resurso- ta prirodozberezhennja v gospodarstvah Ukraїni / Dudchenko V. V. [ta іn.]. –Herson: Kolos, 2009. 103 s. (in Ukrainian).

DSTU 2730-94. (1994).Yakist pryrodnoi vody dlia zroshennia. Ahronomichni kryterii [State Standard GOST 2730-94 The quality of natural water for irrigation. Agronomic criteria]. Kyiv: Derzhastandart Ukrainy, 21 р. (in Ukrainian).

Ushkarenko, V. O., Najd'onova, V.O., & Lazer, P. N. (2016). Naukovі doslіdzhennja v agronomії: navchal'nij posіbnik. Herson: Grіn' D. S. 314 s. (in Ukrainian).

Morozov, V. V., Dudchenko, K. V., & Kornberger, V. G. (2012). Vikoristannja drenazhno-skidnih vod risovih zroshuval'nih sistem. Rol' melіoracії ta vodnogo gospodarstva u zabezpechennі stalogo rozvitku zemlerobstva: mater. Mіzhnar. nauk.-prakt. konf., Kiїv, 22 berezn. Kiїv, 2012. S. 81–83. (in Ukrainian).

Vozhegova, R. A., & Olіjnik, O. І. (2012). Metodichnі rekomendacії z tehnologії viroshhuvannja risu v umovah pіvdnja Ukraїni. Herson: ІZZ. 16 s. (in Ukrainian).

Prjimak V.V., Shhiricja S.O. (2016). Ekologіchna ocіnka risovoї zroshuvanoї sistemi rekreacіjnoї zoni Prichornomor’ja. Ural'skij nauchnyj vestnik, 11, 2, 64-65. (in Ukrainian).

Lavrenko S.O., UshkarenkoV.O., Dementieva O.I., Lavrenko N.M., Pryimak V.V., Shepel AV, Siletska OV. Environmental Assessment of Rice Grains (Oryza sativa L.) Depending on Cultivars and Quality of Irrigation Water. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences (RJPBCS). January – February, 2019, Vol. 10(1): 846- 854. (in English).

UshkarenkoV.O., Dementieva O.I., Pryimak V.V., Lavrenko S.O., Lavrenko N.M., Shepel A.V., Siletska O.V. Rice (Oryza sativa L.) Yields Depending on Cultivars and Quality of Irrigation Water. Research Journal of Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences (RJPBCS). September–October, 2018, Vol. 9(5): 1772- 1777. (in English).

Опубликован

2019-04-30

Как цитировать

Приймак, В. (2019). ВЛИЯНИЕ ОТРАСЛИ РИСОВОДСТВА НА ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ РЕКРЕАЦИОННОЙ ЗОНЫ ПРИЧЕРНОМОРЬЯ: ДРЕНАЖНО-СБРОСНЫЕ СТОКИ РИСОВОЙ СИСТЕМЫ. Modern Scientific Researches, 1(07-01), 68–72. https://doi.org/10.30889/2523-4692.2019-07-01-022

Выпуск

Раздел

Статьи