НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Авторы

  • Михаил Пересичный Киевский национальный университет культуры и искусств http://orcid.org/0000-0001-7139-4340
  • Светлана Пересичная Киевский национальный университет культуры и искусств http://orcid.org/0000-0003-2023-558Х

DOI:

https://doi.org/10.30889/2523-4692.2019-07-01-016

Ключевые слова:

харчова продукція функціонального призначення, конструювання, моделювання, науково-методологічні основи.

Аннотация

На сучасному етапі розвитку науки про харчування методологічні питання створення кулінарної продукції функціонального призначення, що забезпечують профілактику найбільш поширених захворювань, висвітлені недостатньо, і цей напрям розробок є перспективним і

Metrics

Загрузка метрик ...

Библиографические ссылки

Жаринов А. И., Ивашкин Ю.А. Проектирование комбинированных продуктов питания. Всё о мясе. - 2004. - № 2. - С. 16-22.

Інноваційні технології харчової продукції функціонального призначення: монографія у 2 ч. Ч. 1. / О.І. Черевко, М.І. Пересічний, С.М. Пересічна [та ін.]; за ред. О.І. Черевка, М.І. Пересічного. - 4-те вид., переробл. та допов. - Х.: ХДУХТ, 2017. - 962 с.

Капрельянц Л. В., Хомич Г.А. Функциональные продукты : тенденции и перспективы. Харчова наука і технологія. - 2012. - № 4 (21). - С. 5-8.

Киселев В. М., Астранов С. Н. Методология формирования функциональных продуктов питания. Хранение и переработка сельхозсырья. -2005. - № 2. - С. 43-46.

Технологія харчових продуктів функціонального призначення : монографія / А. А. Мазаракі, М. І. Пересічний, М. Ф. Кравченко, П. О. Карпенко, С. М. Пересічна, К. В. Свідло [та ін.]; за ред. М. І. Пересічного. – 2-ге вид., переробл. і доп. – К.: КНТЕУ, 2012. - 1116 с.

Шаззо Р. И., Кулиева Р. Г. Квалиметрические аспекты оптимизации многокомпонентных продуктов для детского питания. Хранение и переработ. сельхозсырья. - 2010. - № 9. - С. 44-46.

References:

Zharynov A. Y., Yvashkyn Yu. A. (2004). Proektyrovanye kombynyrovannykh produktov pytanyia. Vsio o miase. 2, pp. 16-22.

Cherevko O. I., Peresichnyj M. I. (2017). Innovatsijni tekhnolohii kharchovoi produktsii funktsional'noho pryznachennia: monohrafiia u 2 ch. Ch. 1. / 4-te vyd., pererobl. ta dopov. - Kh.: KhDUKhT. 962 p.

Kaprel'iants L. V., Khomych H. A. (2012). Funktsyonal'nye produkty : tendentsyy y perspektyvy. Kharchova nauka i tekhnolohiia, 4 (21). - P. 5-8.

Kyselev V. M., Astranov S. N. (2005). Metodolohyia formyrovanyia funktsyonal'nykh produktov pytanyia. Khranenye y pererabotka sel'khozsyr'ia, 2. P. 43-46.

Peresichnyj M. I. (2012). Tekhnolohiia kharchovykh produktiv funktsional'noho pryznachennia : monohrafiia, 2-he vyd. pererobl. i dop. – K.: KNTEU.

Shazzo R. Y., Kulyeva R. H. (2010). Kvalymetrycheskye aspekty optymyzatsyy mnohokomponentnykh produktov dlia detskoho pytanyia. Khranenye y pererabot. sel'khozsyr'ia, 9, pp. 44-46.

Опубликован

2019-04-30

Как цитировать

Пересичный, М., & Пересичная, С. (2019). НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ. Modern Scientific Researches, 1(07-01), 9–20. https://doi.org/10.30889/2523-4692.2019-07-01-016

Выпуск

Раздел

Статьи