ИССЛЕДОВАНИЯ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ МЕЖДУ УДОВОЛЬСТВИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ ФАРМАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТОЙ В АПТЕЧНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ УКРАИНЫ И НЕОБХОДИМОСТЬЮ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЛИ ПЕРЕСМОТРА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОЦИАЛЬНОГО ПАКЕТА

Авторы

  • Мария Заричкова Национальный фармацевтический университет Украины, г.. Харьков http://orcid.org/0000-0001-7980-5669

DOI:

https://doi.org/10.30889/2523-4692.2018-05-03-021

Ключевые слова:

аптечний заклад, соціальний захист спеціалістів фармації, соціальний пакет, складові соціального пакету, спеціалісти фармації

Аннотация

Анотація. В роботі досліджується вивчення напрямків створення соціального пакету для спеціалістів фармації та розрахунку можливої вартості його окремих складових в аптечному закладі. Методичною основою даного дослідження є загальнонаукові та прикладні нау

Metrics

Загрузка метрик ...

Библиографические ссылки

Зарічкова М. В. Необхідність впровадження соціальних гарантій працівників охорони здоровя на рівні розвинутих європейських держав / М. В. Зарічкова // Фармація ХХІ століття: тенденції та перспективи. Матеріали VІІІ Національного з’їзду фармацевтів України, 13-16 вересня 2016 р. – Х., 2016. – С.219-220.

Закон України «Про соціальні послуги» від 19.06.2003 №966-IV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua.

Законі України «Про оплату праці» від 24 березня 1995 року № 108/95-ВР. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua.

Законом України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» від 8 липня 2010 року № 2464-VI. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua.

Кодекс законів про працю України від 10.12.71 р. № 322-VIII із змінами і доповненнями [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua.

Про колективні договори і угоди із змінами і доповненнями [Електронний ресурс] : закон України від 01.07.1993 р. № 3356-XII. – Режим доступу: zakon.rada.gov.ua.

Про охорону праці [Електронний ресурс] : закон України від 14.10.1992 р. № 2694-XII. – Режим доступу: http://www.zakon.rada.gov.ua.

Zarichkova M.V. Аnalysis of the attitude of pharmacy specialists towards the current social protection system and directions for its reformation / M.V. Zarichkova // News of pharmacy. – 2015. – №1(81). – С.55–59.

Зарічкова М.В. Соціальний пакет, як елемент додаткових соціальних гаранитій для спеціалістів фармації в умовах економічної кризи [Електронний ресурс] / М. В. Зарічкова // Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи: Матер. ІІ Міжнарод.наук.-практ. Інтернет-конф., 27-30 квітня 2015 р. – Х.: Вид-во НФаУ, 2015. - С.257-260.

Толочко В.М. Дослідження етапів формування та складових елементів соціального пакета як елемента додаткових соціальних гарантій для спеціалістів фармації // В. М. Толочко, М. В. Зарічкова // Соціальна фармація в охороні здоров’я. – 2016. – Т. 2, № 4. – С. 48–57.

Зарічкова М. В. Впровадження соціального пакету в аптечні заклади України: визначення та порядок обліку / М. В. Зарічкова // Актуальні проблеми розвитку галузевої економіки та логістики. Матеріали V міжнарод.наук.-практ. конференції з міжнар. участю (м. Харків, 20-21 квітня 2017 р.) – Х.: Вид-во НФаУ, 2017. – С. 355 – 358.

Котова Н.І. Підходи до формування соціального пакета як сучасного інструменту мотивації працівників / Н.І. Котова, А.В.Нікуліна // Вісник економічної науки України. – 2014. - №2(53). – С.52-57.

Толочко В.М., Зарічкова М.В.: метод.рек. – К.: Укрмедпатентінформ, 2017. – 20 с.

Тяжельникова Е. Социальный пакет: виды и способы / Е. Тяжельникова // «Секретарь-референт» [Електронний ресурс] : – Режим доступу: http://www.hr-portal.ru/article/socialnyy-paket-vidy-i-sposoby.

Зарічкова М.В. Дослідження законодавчо-нормативного регулювання соціального захисту працівників фармацевтичної галузі України / М.В. Зарічкова, В.М.Толочко, Т.Ф.Музика : метод.рек. – Х.: НФаУ, 2015. – 32 с.

Зарічкова М.В. Удосконалення організації надання соціальних послуг спеціалістам фармації / М.В.Зарічкова // Фармацевтичний часопис. – 2015. – №3(35). – С.48–57.

References:

Zarichkova M.V. The necessity of implementing of social protection of healthcare workers at the level of developed European countries / M.V. Zarichkova // Pharmacy of XXI century: trends and prospects. Materials of VIII National Congress of Pharmacists of Ukraine, 13-16 September 2016 – Kharkiv,2016. – P. 219-220.

Law of Ukraine “On Social Services” dated 19 June 2003 No.966-IV [Electronic resource]. – Access: http://www.zakon.rada.gov.ua.

Law of Ukraine “On Remuneration of Labour” dated 24 March 1995 No.108/95-ВР. [Electronic resource]. – Access: http://www.zakon.rada.gov.ua.

Law of Ukraine “On Collection and Registration of Unified Contribution for Compulsory State Social Insurance” dated 8 July 2010 No.№ 2464-VI. [Electronic resource]. – Access: http://www.zakon.rada.gov.ua.

The Labour Code of Ukraine dated 10 December 1971 No.322-VIII amended [Electronic resource]. – Access: http://www.zakon.rada.gov.ua.

On collective contracts and agreements, amended [Electronic resource] : Law of Ukraine dated 01 July 1993 No. 3356-XII. – Access: zakon.rada.gov.ua.

On Occupational Safety [Electronic resource]: Law of Ukraine dated 14 October 1992 р. No. 2694-XII. – Access: http://www.zakon.rada.gov.ua.

Zarichkova M.V. Аnalysis of the attitude of pharmacy specialists towards the current social protection system and directions for its reformation / M.V. Zarichkova // News of pharmacy. – 2015. – №1(81). – С.55–59.

Zarichkova M.V. Benefits package as a part of additional employee benefits for pharmacy professionals within the conditions of economic crisis [Electronic resource] / M.V. Zarichkova // Social Pharmacy: condition, problems and prospects: Materials of II International Scientific Internet-Conference, 27-30 April 2015. – Kharkiv: NUPh Publ., 2015. – P.257-260.

Tolochko V.M. Study of development phases and constituent elements of the employee benefits as a part of additional social guarantees for pharmacy professionals // V.M. Tolochko, M.V. Zarichkova // Social Pharmacy in Health Care. – 2016. – V. 2, No.4. – P. 48–57.

Zarichkova M.V. Introduction of employee benefits in pharmacy institutions of Ukraine: definition and accounting / M.V. Zarichkova // Relevant problems of the development of industry-specific economy and logistics. Materials of V International Scientific Conference with International participation (Kharkiv, 20-21 April 2017) – Kharkiv: NUPh Publ., 2017. – P. 355 – 358.

Kotova N.I. Approaches to formation of employee benefits as a modern tool of employees’ incentive / N.I. Kotova, A.V. Nikulina // Journal of Economic Sciences of Ukraine. – 2014. – No.2(53). – P.52-57.

Tolochko V.M., Zarichkova M.V..: Guideline. – Kyiv: Ukrmedpatentinform, 2017. – 20 p.

Tiazhelnikova Ye. Employee benefits: types and methods / Ye. Tiazhelnikova // “Secretary -Referent” [Electronic resource]: – Access: http://www.hr-portal.ru/article/socialnyy-paket-vidy-i-sposoby.

Zarichkova M.V. Study of legislative and regulatory control of social protection of the workers of pharmaceutical industry of Ukraine / M.V. Zarichkova, V.M. Tolochko, T.F. Muzyka: Guideline. – Kharkiv: NUPh, 2015. – 32 p.

Zarichkova M.V. Improvement of organization of social services provision for pharmacy professionals / M.V. Zarichkova// Pharmaceutical journal. – 2015. – No.3(35). – P.48-57.

Опубликован

2018-10-30

Как цитировать

Заричкова, М. (2018). ИССЛЕДОВАНИЯ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ МЕЖДУ УДОВОЛЬСТВИЕМ СПЕЦИАЛИСТОВ ФАРМАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТОЙ В АПТЕЧНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ УКРАИНЫ И НЕОБХОДИМОСТЬЮ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЛИ ПЕРЕСМОТРА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОЦИАЛЬНОГО ПАКЕТА. Modern Scientific Researches, 3(05-03), 71–79. https://doi.org/10.30889/2523-4692.2018-05-03-021

Выпуск

Раздел

Статьи