РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ И КЛАССИФИКАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ И КЛАССИФИКАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙФИНАНСОВЫЕ ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ

Авторы

  • Ольга Павелко Национальный университет водного хозяйства и природопользования http://orcid.org/0000-0002-2483-2245

DOI:

https://doi.org/10.30889/2523-4692.2018-05-02-040

Ключевые слова:

Будівництво; облік; будівельне підприємство; фінансові результати; прибуток; вид економічної діяльності

Аннотация

Максимізація фінансових результатів – основна мета діяльності кожного господарюючого суб’єкта, адже поліпшення матеріального становища працівників і власників, можливість впровадження досягнень науково-технічного прогресу, розширення обсягів, виконання зо

Metrics

Загрузка метрик ...

Библиографические ссылки

Blank, I.A. (1998), Upravlenie pribyl'yu, Nika-Tsentr Publ., Kyiv, 544 p.

Skrypnyk, M. (2003), «Analiz metodyky obliku finansovyh rezul'tativ v umovah reformuvannja obliku», Ukrai'ns'ka nauka: Mynule, suchasne, majbutnje. – Vol. 6, pp. 285-289.

Sopko, V.V. and Ben'ko, M.M. (2007), «Sutnist' ta klasyfikacija finansovyh rezul'tativ dijal'nosti pidpryjemstv v buhgalters'komu obliku», Zb. nauk. Prac' kafedry ekonomichnogo analizu Ternopil's'kyj nac. ekonom. Universytet, Vol. 1 (17), pp 315-317.

Zagorodnij, A.G. (2007), Finansovo-ekonomichnyj slovnyk, Znannja Publ., 1072 p.

Osadcha, O.O. (2017), Unifikacija oblikovogo zabezpechennja kontrolju formuvannja finansovyh rezul'tativ sub’jektiv gospodarjuvannja: dissertation, Kyiv, 573 p.

Polishhuk, I.R. and Kolesnikova, M.L. (2014), «Klasyfikacija prybutku na naprjamy jogo rozpodilu dlja cilej buhgalters'kogo obliku: strategichnyj aspekt», Problemy teorii' ta metodologii' buhgalters'kogo obliku, kontrolju ta analizu, Vol. 1(28), pp. 238-252.

Napadovs'ka, L.V. (2000), Upravlins'kyj oblik, Nauka i osvita Publ., Dnipropetrovs'k, 450 p.

Panchenko, I.A. (2012), «Klasyfikacija prybutku dlja cilej buhgalters'kogo obliku, analizu ta kontrolju: krytychnyj analiz isnujuchyh pidhodiv», Problemy teorii' ta metodologii' buhgalters'kogo obliku, kontrolju ta analizu: zb. Nauk. prac'. Vol.1 (22), pp. 224-236.

Lebedzevych, Ja.V. (2006), Finansovi rezul'taty ta i'h kontrol' v systemi buhgalters'kogo obliku: metodologija i praktyka, dissertation, avtoreferat, Kyiv, 21 p.

Djadechko, L.P. (2007), Ekonomika turystychnogo biznesu, Centr uchbovoi' literatury Publ., 224 p.

Zadorozhnyj, Z.V. (2006), Vnutrishn'ogospodars'kyj oblik u budivnyctvi, Ekonomichna dumka Publ., Ternopil', 336 p.

Tugaj, A.M., Shylov E.J. and Gojko A. F. (2002), Ekonomika budivel'noi' organizacii' , Milenium Publ., Kyiv, 224 p.

Verhogljadova, N.I. and Levchyns'kyj, D.L. (2017), Ekonomika i osnovy pidpryjemnyctva v budivnyctvi, Gerda Publ., Dnipro, 428 p.

Rogozhyn, P.S. Gojko, A.F. (2001), Ekonomika budivel'nyh organizacij Vydavnychyj dim «Skarby», 448 p.

Leshhenko, L.O. (2014), «Analiz prybutku pidpryjemstv, jogo vydy ta funkcii'», Visnyk Harkivs'kogo nacional'nogo agrarnogo universytetu im. V. V. Dokuchajeva, Vol. 4, pp. 236-240.

Kovalenko, L. O. and Remn'ova, L. M., (2005), Finansovyj menedzhment, Znannja Publ., Kyiv, 485 p.

Shyrjagina O. Je. (2007), Formuvannja ta vykorystannja prybutku pidpryjemstv: dissertation, avtoreferat, Kyiv,20 p.

Shevchuk, S.V. (2010), «Teoretychni aspekty klasyfikacii' prybutku», Visnyk ZhDTU, Vol. 4(54), pp. 201-203.

Shypina, S.B. (2012), «Sutnist' ponjattja «finansovi rezul'taty» jak ob’jekta buhgalters'kogo obliku», Visnyk ZhDTU, Vol 1 (59), pp. 229 – 232.

Khendriksen, E.S., Van Breda M.F. (1997), Teoriya bukhgalterskogo ucheta, Finansy i statistika, Moscow, 576 p.

Література:

Бланк И.А. Управление прибылью / Бланк И.А. – К. : Ника-Центр, 1998. – 544 с.

Скрипник М. Аналіз методики обліку фінансових результатів в умовах реформування обліку // Українська наука: Минуле, сучасне, майбутнє. – Вип. 6. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2003. – С. 285-289.

Сопко В.В. Сутність та класифікація фінансових результатів діяльності підприємств в бухгалтерському обліку / Сопко В.В., Бенько М.М. Економічний аналіз / Тернопільський нац. економ. університет, Зб. наук. Праць кафедри економічного аналізу. – Тернопіль : Економічна думка , 2007. – Вип. 1 (17). – С. 315-317.

Загородній А.Г. Фінансово-економічний словник / А.Г. загородній, Г.Л. Вознюк. – К.: Знання, 2007. – 1072 с.

Осадча О.О. Уніфікація облікового забезпечення контролю формування фінансових результатів суб’єктів господарювання: дис. на здобуття наукового ступеня к.е.н., спец. 08.00.09. – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності), ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2017. – 573 с.

Поліщук І.Р. Класифікація прибутку на напрями його розподілу для цілей бухгалтерського обліку: стратегічний аспект / І.Р. Поліщук, М.Л. Колеснікова // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю та аналізу. – Вип. 1(28). – 2014. – С.238-252.

Нападовська Л.В. Управлінський облік : [монографія] / Л.В. Нападовська. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2000. – 450 с.

Панченко І.А. Класифікація прибутку для цілей бухгалтерського обліку, аналізу та контролю: критичний аналіз існуючих підходів / І.А. Панченко // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю та аналізу: зб. наук. праць. – вип.1 (22). – Житомир, 2012. – С. 224-236.

Лебедзевич Я.В. Фінансові результати та їх контроль в системі бухгалтерського обліку: методологія і практика: автореф. дис... канд. екон. наук, спец. 08.06.04 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит, Київ: Національний аграрний університет, 2006. – 21 с.

Дядечко Л.П. Економіка туристичного бізнесу. К.: Центр учбової літератури, 2007. – 224 с.

Задорожний З.В. Внутрішньогосподарський облік у будівництві: моногр. / З. В. Задорожний. – Тернопіль: Економічна думка, 2006. – 336 с.

Тугай А.М. Економіка будівельної організації / Тугай А.М., Шилов Е.Й., Гойко А. Ф. Економіка будівельної організації: курс лекцій. – К.: Міленіум, 2002. – 224 с.

Верхоглядова Н.І. Економіка і основи підприємництва в будівництві / Н.І. Верхоглядова, Д.Л. Левчинський. – Дніпро: Герда, 2017. – 428 с.

Рогожин П.С. Економіка будівельних організацій / П.С. Рогожин, А.Ф.Гойко. – К. : Видавничий дім «Скарби», 2001. – 448 с.

Лещенко Л.О. Аналіз прибутку підприємств, його види та функції / Л.О. Лещенко // Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. Сер.: Економічні науки. – 2014. – № 4. – С. 236-240.

Коваленко Л. Фінансовий менеджмент : навч. посібник / Л. Коваленко, Л. М. Ремньова. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Знання, 2005. – 485 с.

Ширягіна О. Є. Формування та використання прибутку підприємств: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, спеціальність 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит, ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”, 2007. – 20 с.

Шевчук С.В. Теоретичні аспекти класифікації прибутку // Вісник ЖДТУ. – 2010. – № 4(54). – С. 201-203.

Шипіна С.Б. Сутність поняття «фінансові результати» як об’єкта бухгалтерського обліку / С.Б. Шипіна // Вісник ЖДТУ. – 2012. – №1 (59). – С. 229 – 232.

Хендриксен Э.С., Ван Бреда М.Ф. Теория бухгалтерского учета /Э.С. Хендриксен , М.Ф. Ван Бреда ; пер. с англ. под ред. проф. Я.В. Соколова. – М.: Финансы и статистика, 1997. – 576 с.

Опубликован

2018-10-30

Как цитировать

Павелко, О. (2018). РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ И КЛАССИФИКАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ И КЛАССИФИКАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙФИНАНСОВЫЕ ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ. Modern Scientific Researches, 2(05-02), 49–59. https://doi.org/10.30889/2523-4692.2018-05-02-040

Выпуск

Раздел

Статьи