ФЕНОМЕН СОЦИАЛ-ПОПУЛИЗМА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНЫ

Авторы

  • Игорь Бубнов Одесский государственный экологический университет http://orcid.org/0000-0001-5155-0780

DOI:

https://doi.org/10.30889/2523-4692.2018-05-02-017

Ключевые слова:

популізм, соціал-популізм, політична платформа, ідеологічні орієнтири, партійні проекти, соціальна структура сучасного українського соціуму світоглядно-цивілізацій­ний поділ.

Аннотация

У статті розглянута актуальна проблема поширеності феномена соціал-популізму у політичному просторі України та визначено основні тенденції його подальшого розвитку. Здійснено аналіз основних причин та ознак явища популізму в контексті політичного ландша

Metrics

Загрузка метрик ...

Библиографические ссылки

Литвин В. Популістські партії у структурі модерних партійних систем країн Центральної Європи: порівняльний аналіз// Освіта регіону : політологія, психологія, комунікації. – 2012. – № 2. – С. 69-77.

Конончук С.Г., Ярош О. А. Ідеологічне позиціонування політичних партій в Україні / Укр. незалеж. центр політ. дослідж. – К. : Агентство «Україна», 2013. – 52 с.

Єрмолаєв А. Країною керує корпорація. Державні інститути приватизовано // Дзеркало тижня. Україна. – 2014. – 7 лютого – №4.

Крамар О. КПУ йде, соціал-популізм залишається // Український тиждень. – 2014. – 9 жовтня – № 40 (360). – С.22-24.

References:

Litvin V. Populіstskі partії u strukturі modernix partіjnix sistem kraїn centralnoї Evropi: porіvnyalnij analіz// Osvіta regіonu : polіtologіya, psixologіya, komunіkacії. – 2012. – № 2. – s. 69-77.

Kononchuk S.G., Yarosh O. A. Ideologіchne pozicіonuvannya polіtichnix partіj v Ukraїnі / ukr. nezalezh. centr polіt. doslіdzh. – K. : Agentstvo «Ukraїna», 2013. – 52 s.

Ermolaєv A. Kraїnoyu keruє korporacіya. derzhavnі іnstituti privatizovano // Dzerkalo tizhnya. Ukraїna. – 2014. – 7 lyutogo – №4.

Kramar O. KPU jde, socіal-populіzm zalishaєtsya // Ukraїnskij tizhden. – 2014. – 9 zhovtnya – № 40 (360). – s.22-24.

Опубликован

2018-10-30

Как цитировать

Бубнов, И. (2018). ФЕНОМЕН СОЦИАЛ-ПОПУЛИЗМА В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ СОВРЕМЕННОЙ УКРАИНЫ. Modern Scientific Researches, 2(05-02), 106–110. https://doi.org/10.30889/2523-4692.2018-05-02-017

Выпуск

Раздел

Статьи