ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ LCL (LESS THAN CONTAINER LOAD) ПЕРЕВОЗОК И ИХ ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

Авторы

  • В. Король Одесский науиональный морской университет http://orcid.org/

DOI:

https://doi.org/10.30889/2523-4692.2018-05-01-055

Ключевые слова:

0

Metrics

Загрузка метрик ...

Библиографические ссылки

Закону України «Про транспортно-експедиторську діяльність» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/1955-15.

Король В.Ю. Експедиторські компанії на ринці транспортних послуг: основні функції та актуальні питання / В.Ю. Король // Проблеми функціонування і розвитку портів. Том 3: монографія / [авт. кол. : Кириллова О.В., Магамадов О.Р., Макушев П.А., Решетков Д.М., Корнієць Т.Є. та ін.]; за ред. О.В. Кириллової, В.Ю. Король. - Одеса : КУПРІЄНКО СВ, 2018. – 165 – 172 с. – ISBN 978-617-7414-34-5. – DOI: 10.30888/978-617-7414-34-5.0.

Король В.Ю. Обґрунтування маршрутів доставки вантажів при транспортно-експедиторському обслуговуванні контейнеропотоків / В.Ю. Король // Вісник Одеського національного морського университету : зб. наук. праць. – Одеса : ОНМУ, 2018. – Вип. 2(55). – С. 82-95. - ISSN 2226-1893.

References:

Zakonu Ukrainy «Pro transportno-ekspedytorsku diialnist» [Elektronnyi resurs]. - Rezhym dostupu: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/ show/1955-15.

Korol V.Iu. (2018). Ekspedytorski kompanii na ryntsi transportnykh posluh: osnovni funktsii ta aktualni pytannia / V.Iu. Korol // Problemy funktsionuvannia i rozvytku portiv. Tom 3: monohrafiia / [avt. kol. : Kyryllova O.V., Mahamadov O.R., Makushev P.A., Reshetkov D.M., Korniiets T.Ie. ta in.]; za red. O.V. Kyryllovoi, V.Iu. Korol. - Odesa : KUPRIIeNKO SV, 2018. – 165 – 172 s. – ISBN 978-617-7414-34-5

DOI: 10.30888/978-617-7414-34-5.0.

Korol V.Iu. (2018). Obgruntuvannia marshrutiv dostavky vantazhiv pry transportno-ekspedytorskomu obsluhovuvanni konteineropotokiv / V.Iu. Korol // Visnyk Odeskoho natsionalnoho morskoho unyversytetu : zb. nauk. prats. – Odesa : ONMU, 2018. – Vyp. 2(55). – S. 82-95. - ISSN 2226-1893.

Опубликован

2018-10-30

Как цитировать

Король, В. (2018). ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ АСПЕКТЫ LCL (LESS THAN CONTAINER LOAD) ПЕРЕВОЗОК И ИХ ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ. Modern Scientific Researches, 1(05-01), 49–54. https://doi.org/10.30889/2523-4692.2018-05-01-055

Выпуск

Раздел

Статьи