ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ СО СТУДЕНТАМИ В УСЛОВИЯХ ЕВРОПЕЙСКОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА

Авторы

  • Нина Гаркавенко Черновицкий национальный университет им. Ю. Федьковича http://orcid.org/
  • Светлана Доскач Черновицкий национальный университет им. Ю. Федьковича http://orcid.org/

DOI:

https://doi.org/10.30889/2523-4692.2018-03-02-021

Ключевые слова:

педагогічна взаємодія, освітній процес, виховний процес, особистість, самопізнання, викладач, студент, діалог, професійна підготовка, суб’єкт-суб’єктна взаємодія, комунікативний акт, педагогічне спілкування.

Аннотация

Стаття розкриває сутність педагогічної взаємодії викладача і студентів в умовах освітньо-виховного середовища ВНЗ. У статті аналізуються особливості педагогічного спілкування; висвітлюються проблеми соціально-психологічної взаємодії між викладачем та студ

Metrics

Загрузка метрик ...

Библиографические ссылки

Богуш В. Теоретичні аспекти підтримки здорового психологічного клімату в системі «викладач-студент». Електронний ресурс. – Режим доступу: oldconf.neasmo.org.ua/node/1130.

Булах І.С. Психологічні аспекти міжособистісної взаємодії викладачів і студентів : навчально-методичний посібник / І.С. Булах, Л.В. Долинська. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2002. – 114 с.

Голярдик Н.А. Педагогічне спілкування як фактор взаємодії викладача і студентів у вищих навчальних закладах / Н.А. Голярдик, Л.Л. Дика // Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України. – Сер.: Педагогічні та психологічні науки. – 2014. – № 2. – С. 64-73.

Гончар Н. Шляхи оптимізації педагогічної взаємодії викладача й студента в процесі професійної підготовки майбутніх вихователів / Н. Гончар // Молодь і ринок. – 2015. – № 7. – С. 52-56.

Гончар О. Форми педагогічної взаємодії учасників навчального процесу в системі вищої школи України / О. Гончар // Педагогічні науки. – 2011. – Вип. 2. – С. 49-54.

Кан-Калик В. А. Учителю о педагогическом общении / В.А. Кан-Калик. – М.: Просвещение, 1987. – 190 с.

Карташова Л.А. Особистісно-орієнтована система навчання основ інформаційних технологій в процесі підготовки майбутніх учителів іноземних мов: дис. … канд. пед. наук : 13.00.02 / Л. А. Карташова. – К., 2004. – 233 с.

Клак І. Моделювання процесу формування професійної комунікативної компетентності у майбутніх учителів-філологів / І. Клак // Педагогіка і психологія професійної освіти. – 2013. – № 5. – С. 58-67.

Повар А. Співробітництво викладача і студента в умовах інтеграції сучасних педагогічних технологій / А. Повар // Проблеми дидактики історії. – 2015. – Вип. 6. – С. 89-94.

Равчина Т. Теоретичні засади організації суб’єкт-суб’єктної взаємодії викладача і студента у навчальному процесі / Т. Равчина // Вісник Львів. ун-ту. Cерія педагогічна. – 2008. – Вип. 24. – С. 3-13.

Романишин І. Об’єктивне оцінювання як умова ефективної педагогічної взаємодії у навчанні іноземних мов / І. Романишин // Обрії. – 2013. – № 2. – С. 68-71.

Червінська І.Б. Педагогічна взаємодія вчителя та учня в освітньо-виховному середовищі гірської школи / І.Б. Червінська // Педагогічний дискурс. – 2012. – Випуск 13. – C. 394-398.

Шехавцова С.О. Суб’єкт-суб’єктна педагогічна взаємодія як механізм формування суб’єктності студентів до професійно-педагогічної діяльності / С. О. Шехавцова // Молодь і ринок. – Дрогобич : ДДПУ імені Івана Франка. – 2014. – № 9(116). – С. 50-54.

Опубликован

2018-04-30

Как цитировать

Гаркавенко, Н., & Доскач, С. (2018). ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ СО СТУДЕНТАМИ В УСЛОВИЯХ ЕВРОПЕЙСКОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОСТРАНСТВА. Modern Scientific Researches, 1(03-02), 43–52. https://doi.org/10.30889/2523-4692.2018-03-02-021

Выпуск

Раздел

Статьи